Words That Rhyme with Achates

views updated

Achatesatlantes, Cervantes •Ecclesiastes • penates • gentes •Orestes, testes, Thyestes •Achates,Euphrates•diabetes • striptease •pyrites, Stylites, troglodytes •Orontes • Boötes • Procrustes •Harpocrates,Hippocrates, Isocrates, Socrates •litotes • Surtees • Dives